Правила користування бібліотекою

Правила користування бібліотекою

ПРАВИЛА

користуванняшкільноюбібліотекою

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користуваннябібліотекоюрозробленівідповіднодо Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Положенням про бібліотекузагальноосвітньогонавчального закладу».

1.2. Бібліотека є культурно-просвітницькою та науково-інформаційноюустановою.

1.3. Основниминапрямамидіяльностібібліотеки є формування, зберігання документально-інформаційнихресурсів та бібліотечнеобслуговування.

1.4. Право користуваннябібліотекоюмаютьучні, працівникишколи, батьки.

II. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧИТАЧІВ

2.1. Читачімають право:

· користуватисябібліотекоюнезалежновідмісцяпроживання;

· безкоштовноотримуватиосновнівидибібліотечно-інформаційнихпослуг;

2.1.1. Читачіможутьотриматидодому до 5 книг терміном на 30 днів, книги підвищеногопопиту на 15 днів;

· книги-довідники та іншівидання, що є вбібліотеці в одному примірнику, видаються для користуваннятільки в бібліотеці;

· журналивидаютьсядодомутерміном на 5 днів.

2.1.2. Читачімають право продовжититермінкористування книгами, якщо на них немаєпопиту з боку іншихчитачів, але найбільше 2-х разів.

2.2. Читачізобов’язані:

2.2.1. При запису до бібліотекиознайомитися з Правилами користуваннябібліотекою і підтвердитизобов’язання про їхдотриманнясвоїмпідписом на обкладинцічитацького формуляру;

- читачі-діти, починаючи з 5 класу, підписуються у формулярах за кожнуодержану книгу.

2.2.2. Читачіповиннідбайливоставитись до одержанихвбібліотеці книг та іншихдокументів, не робити на них ніякихпоміток, не виривати і не загинатисторінок, не виносити з приміщеннябібліотеки, якщо вони не записані у формулярі, повертатиїх у встановленийтермін;

- не порушуватирозстановку фонду на полицях з відкритим доступом, не вийматикарток з каталогів та картотек;

- при одержанні книг та іншихдокументівпереглянутиїх стан і при виявленні в них дефектівповідомити про цебібліотекаря.

2.2.3. За загублені, зіпсованіабонесвоєчасноповернені до бібліотеки книги та іншідокументичитачі та батьки читачів-дітейабо особи, якіїхзамінюютьнесутьматеріальнувідповідальність:

- повертаютьтакі ж виданняабоінші, визнанібібліотекоюрівноцінними за змістом та вартістю;

2.2.4. Читачізобов'язанідотримуватисяприйнятоговбібліотеці режиму:

- залишати в коридорі сумки, портфелі, заяківідповідальностібібліотека не несе;

- не порушуватитишувбібліотеці.

2.2.5. При змініадресипроживаннянеобхідноповідомити про цебібліотекаря.

2.2.6. За порушення Правил користуваннябібліотекоючитачіможуть бути позбавлені права користуваннябібліотечним фондом на термін, визначенийадміністрацієюшколи.